?
AR ŽINAI

SĄLYGOS IR NUOSTATOS (REDAKCIJA NUO 2022-10-15)

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Registracijos forma – tai forma, kurioje Vartotojas nurodo savo Asmens duomenis ir ją pateikdamas Bendrovei Lojalumo programos tinklapyje patvirtina duodamą sutikimą juos tvarkyti Lojalumo programos vykdymo ir (ar) tiesioginės rinkodaros tikslais bei patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, ir kurios pagrindu aktyvuojama jo paskyra Lojalumo programos tinklapyje www.lojalumas.naos.lt (toliau - Lojalumo programos tinklapis).
1.2. Asmens duomenys – asmens duomenys, kuriuos asmuo pateikia pildydamas Registracijos formą, ir Registruoto vartotojo Lojalumo programos tinklapyje pateikiama įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.
1.3. Bendrovė – UAB „NAOS Baltic“; registruotos buveinės adresas: Kęstučio g. 65, LT-08124 Vilnius, juridinio asmens kodas: 300970809; PVM mokėtojo kodas: LT100003396911. Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra šie – el. pašto adresas dap@lt.naos.com.
1.4. Lojalumo programa – Bendrovės taikoma klientų lojalumo programa, pagal kurią Registruotas Vartotojas gali kaupti Lojalumo taškus, juos panaudoti prizams (Bendrovės platinamais produktais) gauti naudojantis Lojalumo programos tinklapiu šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.5. Registruotas vartotojas (Vartotojas) – prisiregistravęs prie Lojalumo programos asmuo (tinkamai užpildęs ir šių Taisyklių numatyta tvarka pateikęs Registracijos formą Bendrovei bei sukūręs Paskyrą).
1.6. Lojalumo taškai – taikant Lojalumo programą Registruotam vartotojui, už Taisyklių numatyta tvarka įsigytas ir registruotas prekes, dalyvavimą Lojalumo programos tinklapio veikloje suteikiami taškai, kurie kaupiami ir kuriais Registruotas vartotojas gali pasinaudoti Lojalumo programos tinklapyje Taisyklių numatyta tvarka neatlygintinai įsigydamas prizus.
1.7. Lojalumo statusas – statusas, kuris Bendrovės suteikiamas Registruotam vartotojui Taisyklėse numatyta tvarka už sukauptą tam tikrą bendrą Lojalumo taškų sumą Lojalumo programoje. Bendrovė pasilieka teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti Lojalumo taškų skaičių, su kuriuo siejamas atitinkamas Registruoto vartotojo statusas Lojalumo programoje.
1.8. Ekspertas – tam tikros profesijos žmogus, turintis reikalingos kompetencijos konsultuoti Vartotojus odos priežiūros, negalavimų klausimais.
1.9. Taisyklės – šios taisyklės, įskaitant visus jų pakeitimus ir papildymus.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Lojalumo programa sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami atskirai viešais Bendrovės pranešimais Lojalumo programos tinklapyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Vartotojas neturi teisės naudotis Lojalumo programos tinklapiu.
2.2. Vartotojas, užpildydamas ir pateikdamas Bendrovei Registracijos formą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Bendrovė neatsako už Vartotojo nuostolius, atsiradusius dėl nesusipažinimo, netinkamo susipažinimo su Taisyklėmis ar jų turinio nesupratimo, nors Vartotojui tokia galimybė buvo suteikta. Pateikdamas Registracijos formą, Vartotojas įsipareigoja pateikti teisingus, tikslius ir išsamius duomenis. Draudžiama užpildyti Registracijos formą svetimais duomenimis. Administratorius turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Administratorius turi teisę nedelsiant, nepranešęs Vartotojui neregistruoti Vartotojo ar pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių sąrašo ir (ar) imtis kitų veiksmų. Administratorius ar Bendrovė neatsako už žalą, atsiradusią Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Vartotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis Registracijos formoje arba nepakeitė šių duomenų jiems pasikeitus. Vartotojas atsako už trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Vartotojo prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Vartotojui. Vartotojas turi nedelsiant informuoti Bendrovę, kai neįgalioti asmenys perima Vartotojo prisijungimo duomenis ar kitus duomenis Lojalumo programos tinklapyje.
2.3. Vartotojo paskyra Lojalumo programos tinklapyje (toliau - Paskyra) Bendrovės vienašaliu sprendimu gali būti blokuojama bet kada, be išankstinio Vartotojo įspėjimo, jeigu Vartotojas pažeidžia šias Taisykles arba Lietuvos Respublikos teisės aktus. Vartotojas patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius ar Bendrovė, atsako už prisijungimo duomenų, reikalingų Vartotojui prisijungti prie Lojalumo programos tinklapio slaptumą.
2.4. Bendrovė turi teisę bet kada vienašaliu sprendimu iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto nepranešus Vartotojui. Apie tokius sprendimus Vartotojai informuojami viešai internete adresu www.bioderma.lt ar/ir www.lojalumas.naos.lt.
2.5. Bendrovė pasilieka teisę keisti rinkodaros akcijų Klube sąlygas arba nutraukti akcijas iš anksto, apie tai neinformuodama akcijų dalyvių el. paštu. ar kitais tiesioginiais kanalais, o tik pateikdama informaciją bendrame Klubo tinklapyje.
2.6. Vartotojams taikoma aktuali Taisyklių redakcija, galiojanti taikymo metu.
3. REGISTRACIJA PRIE LOJALUMO PROGRAMOS
3.1. Registracija dalyvauti Lojalumo programoje atliekama užpildant Registracijos formą.
3.2. Pilna Vartotojo registracija – pilnai užpildyta Registracijos forma ir Lojalumo programos tinklapyje Taisyklių nustatyta tvarka užregistruotas bent vienas Bioderma kosmetikos gaminys. Visi Lojalumo programos tinklapyje registruojami gaminiai turi būti įsigyti (tokiems gaminiams išduoti čekiai) Lietuvos Respublikoje įsteigtoje ir vaistinės veiklos licenciją turinčioje vaistinėje arba tokios vaistinės el. parduotuvėje. Bioderma kosmetikos gaminys, nusipirktas bet kurioje kitoje valstybėje ar iš kito pardavėjo nei Lietuvoje įsteigta ir veikianti vaistinė ar jos el. parduotuvėje, negali būti registruotas Lojalumo programos tinklapyje. Bendrovė pasilieka teisę vienašališkai, nepranešus Vartotojui šalinti Lojalumo programos tinklapyje registruotus Taisyklių reikalavimų neatitinkančius gaminius ir už juos neskirti Lojalumo taškų Vartotojui.
3.3. Vartotojas, pilnai užpildęs Registracijos formą, patenka į Lojalumo programos tinklalapį, kuriame Taisyklėse numatyta tvarka gali kaupti Lojalumo taškus, už kuriuos vėliau gali gauti prizus, dalyvauti forumo temose bei kurti naujas, talpinti savo sėkmės istorijas, užduoti klausimus ekspertams.
3.4. Neužsiregistravęs vartotojas Lojalumo programos tinklapyje galės matyti tik forumo temas, tačiau negalės jų komentuoti, kurti naujų temų, užduoti klausimų ekspertui, pateikti sėkmės istorijos, gauti Lojalumo taškų. Užsiregistravęs Lojalumo programos tinklapyje, tačiau neužregistravęs nė vieno įsigyto Bioderma kosmetikos gaminio Taisyklių numatyta tvarka, Vartotojas Lojalumo programos tinklapyje gali ribotai naudoti Lojalumo programą - joje negali komentuoti, kurti naujų temų, užduoti klausimų ekspertui, pateikti sėkmės istorijos.
4. LOJALUMO PROGRAMOS NAUDOS IR JŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS
4.1 Lojalumo taškai
4.1.1. Užsiregistravę Vartotojai gauna Lojalumo taškus už šiuos veiksmus:
VEIKSMAS
Už registraciją
Gimimo dienos proga
Už įsigytas prekes (Lojalumo taškų skaičius priklauso nuo Bioderma gaminių skaičiaus įsigyto vaistinėje ar jos el. parduotuvėje)
Už atsiųstą sėkmės istoriją, kurią peržiūrėjęs admin. patvirtina. Per metus galima atsiųsti ne daugiau kaip 5 istorijas.
Už aktyvumą Lojalumo programoje
Už pirmą kartą išsiųstą pakvietimą konkrečiam draugui, po to kai draugas įsigyja ir užregistruoja pirmąjį produktą programoje
1 LYGIS
50 taškų
50 taškų
Skiriami taškai, pagal pateiktą lentelę, su prekių sąrašais.
50
100
50
2 LYGIS
----
50 taškų
Skiriami taškai, pagal Lojalumo programos tinklapyje pateiktą lentelę, su prekių sąrašais (+ 5 papildomi taškai už kiekvieną įsigytą Bioderma produktą)
50
100
50
3 LYGIS
----
50 taškų
Skiriami taškai, pagal Lojalumo programos tinklapyje pateiktą lentelę, su prekių sąrašais (+ 10 papildomi taškai už kiekvieną įsigytą Bioderma produktą)
50
100
50
4.1.2. Už Taisyklių 4.1 punkte nurodytus veiksmus gautas konkretus skaičius Lojalumo taškų paverčiamas tokiu pačiu skaičiumi Lojalumo taškų prizams ir tokiu pačiu skaičiumi Lojalumo taškų statusui ir priskiriamas Vartotojui Paskyroje. Lojalumo taškai prizams gali būti išleidžiami tik įsigyjant prizus, o Lojalumo taškai yra kaupiami statuso suteikimui. Lojalumo programos tinklapyje atskirose lentelėse nurodomi Lojalumo taškų skaičius, Vartotojo gaunamas už nusipirktas ir Taisyklėse numatyta tvarka registruotas Bioderma prekes ir prizo vertė Lojalumo taškais prizams norint juos įsigyti per Lojalumo programos tinklapį.
4.1.3. Lojalumo taškai į Paskyrą įskaitomi vėliausiai per 7 darbo dienas nuo Taisyklėse nurodytų veiksmų atlikimo.
4.1.4. Sukaupti Lojalumo taškai į grynuosius pinigus nekeičiami. Vartotojas prizą gali įsigyti Lojalumo taškais prizams padengdamas ne mažiau nei šimtą procentų (visą) prizo vertės. Konkretaus prizo vertė Lojalumo taškais prizams yra nurodyta Lojalumo programos tinklapyje. Bendrovė turi teisę vienašališkai, nepranešdama Vartotojui keisti konkretaus prizo vertę Lojalumo taškais prizams.
4.1.5. Sukauptais Lojalumo taškais prizams galima pasinaudoti tik įsigyjant prizus (pateikiant prašymą) per Lojalumo programos tinklalapį. Lojalumo programos tinklapyje nurodytą(-us) prizą(-us) Vartotojas gali gauti bet kada pagal pareikalavimą savo Paskyroje turėdamas sukaupęs reikiamą skaičių Lojalumo taškų prizams. Vartotojas patvirtina, kad supranta, jog per Lojalumo programos tinklapį prieinamų prizų skaičius ribotas, todėl Bendrovė išimtiniais atvejais gali negalėti užtikrinti prizo (ypač didesnių jų kiekio) pateikimo Vartotojui konkrečiu metu ir dėl to neatsako Vartotojui.
4.1.6. Sukauptų Lojalumo taškų likutį Vartotojas gali pasitikrinti savo Paskyroje.
4.1.7. Sukaupti Lojalumo taškai galioja neribotą laiką iki kol Bendrovė Taisyklėse numatyta tvarka nenurodė kitaip.
4.1.8. Įstatymo nustatytais atvejais priimant grąžinamą prizą, kuris įsigytas panaudojus Lojalumo taškus prizams, panaudoti Lojalumo taškai prizams yra automatiškai grąžinami Vartotojui į Paskyrą prizo grąžinimo metu.
4.1.9. Bendrovė turi teisę vienašališkai be išankstinio Vartotojo įspėjimo atsisakyti suteikti Lojalumo programos naudas arba panaikinti Vartotojo anketą, kurio atžvilgiu Bendrovei kyla pagrįstų įtarimų dėl bet kokio Vartotojo nesąžiningumo dalyvaujant Lojalumo programoje (įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis priemonėmis vykdomo ar kitokio manipuliavimo Lojalumo taškais, kt.).
4.1.10. Aktuali ir detali informacija apie Lojalumo programos naudas yra teikiama elektroniniu paštu
4.1.11. Bendrovė pasilieka teisę persvarstyti Lojalumo taškų skyrimo tvarką ar pakeisti Taisykles bet kokiu metu vienašališkai iš anksto nepranešusi Vartotojui. Jei pakeitimai yra esminiai, tuomet Bendrovė įsipareigoja apie tai pranešti Vartotojui prieš 7 kalendorines dienas. Kas yra esminis Taisyklių pakeitimas nusprendžia Bendrovė.
4.1.12. Įkeldamas/užregistruodamas įsigytą Bioderma produktą ar produktus Lojalumo programoje, Vartotojas pirkinio čekį gali naudoti tik vieną kartą.
4.1.13. Taškai vartotojui yra neįskaitomi, jei vartotojo pirkimo čekis, kvitas, sąskaita yra senesnis nei 2 mėnesiai laiko nuo produkto įsigijimo dienos.
4.1.14. Taškai vartotojui suteikiami tik už įsigytas Bioderma prekes Lietuvos vaistinėse ir jų el. parduotuvėse. Pirkimą patvirtinantis dokumentas turi priklausyti pirkėjui. Nustačius, kad čekiu naudojasi kitas asmuo, kuris prekių neįsigijo, Bendrovė pasilieka teisę taškų neįskaityti.
4.1.15. Į programą įkeltas pirkimą patvirtinantis dokumentas (sąskaita – faktūra ar pirkimo kvitas) programoje saugomi 6 mėnesius nuo įkėlimo datos. Po šio termino dokumentas yra ištrinamas.
4.2. Lojalumo statusas
4.2.1. Lojalumo programoje yra 3 lojalumo lygiai: pirmas, antras ir trečias.
4.2.2. Visi pilnai užsiregistravę Vartotojai patenka į pirmąjį lygį; Vartotojai, surinkę 1000 Lojalumo taškų, tampa antrojo lygio Vartotojais, o, pasiekę 4000 Lojalumo taškų ribą, tampa 3-iojo lygio Vartotojais. Antrojo ir trečiojo lygio Vartotojai gauna papildomų taškų (žr. 4.1.1. punktas), taip pat gali būti kviečiami į renginius bei gali gauti išskirtinius pasiūlymus prizams.
4.3. Forumas
4.3.1. Temos turi būti kuriamos savo esmę atitinkančiose forumo skiltyse. Forumo, sėkmės istorijos tema privalo atitikti skyrelio paskirtį. Tema įkelta ne ten, kur priklauso, yra perkeliama arba trinama Bendrovės vienašališkai be išankstinio Vartotojo(-ų) įspėjimo.
4.3.2. Kosmetikos siūlymas forumuose yra griežtai draudžiamas. Kosmetiką, profilį ir apskritai visus daiktus, kurie turi savo vietą kataloge, reklamuoti forume, kuriant temas yra GRIEŽTAI draudžiama. Bendrovė turi teisę šalinti tokius įrašus iš forumo vienašališkai be išankstinio Vartotojo(-ų) įspėjimo bei šalinti tokias temas (įrašus) sukūrusius Vartotojus iš Lojalumo programos.
4.3.3. Temų pavadinimai privalo būti aiškūs. Kiekvienas temos pavadinimas privalo būti aiškus, kad Lojalumo programos narys vien tik iš antraštės suprastų, apie ką rašoma temoje. Žinoma, temos pavadinimas jokiu būdu negali būti per ilgas.
4.3.4. Forumo temos negali kartotis. To paties turinio tema gali būti talpinama tik kartą. Jei skelbiate temą pakartotinai, ankstesnę temą turite ištrinti. Pagal taisykles, moderatoriai pasilieka teisę trinti naujesnę temą, kad narys pats būtų motyvuotas išsitrinti senesnes temas.
4.3.5. Forumo temose negali būti naudojami svetimženkliai. Kuriant forumo temas draudžiama naudoti bet kokius svetimženklius (pvz. *&^%$@!!!!!). Taip pat rašant žodį tarp raidžių negali būti tarpų, brūkšnelių ir kitų žodį teršiančių ženklų.
4.3.6. Pasikartojančios reklaminės žinutės ir kitos nepageidaujamos žinutės (brukalai) kitų narių temose draudžiamos. Bendrovė turi teisę šalinti tokius įrašus iš forumo vienašališkai be išankstinio Vartotojo(-ų) įspėjimo bei šalinti tokias temas (įrašus) sukūrusius Vartotojus iš Lojalumo programos.
4.3.7. Automatinis senų temų trynimas. Neaktyvios, neaktualios forumo temos, gali būti trinamos.
4.4. Sėkmės istorijos
4.4.1. Istorijos turi būti talpinamos savo esme atitinkančios skyrelio paskirtį. Tema ar istorija įkelta ne ten, kur priklauso, yra perkeliama arba trinama.
4.4.2. Temų pavadinimai privalo būti aiškūs. Kiekvienas temos pavadinimas privalo būti aiškus, kiekvienas narys vien tik iš antraštės turi suprasti, apie ką rašoma temoje. Žinoma, temos pavadinimas jokiu būdu negali būti per ilgas.
4.4.3. Puslapio administratoriai pasilieka teisę ištrinti įkeltą sėkmės istoriją vienašališkai be išankstinio Vartotojo(-ų) įspėjimo, jeigu turinys pasirodys esąs nepriimtinas.
4.4.4. Vartotojo atsiųsta sėkmės istorija turi būti jo. Draudžiama publikuoti ne savo sėkmės istorijas, nebent tai Vartotojo sūnaus ar dukros sėkmės istorija.
4.5. Ekspertai
4.5.1. Registruoti Vartotojai gali užduoti klausimą ekspertui su odos priežiūra ar problemomis susijusiomis temomis skiltyje „Klausk eksperto“.
4.5.2. Profesionalų atsakymą įsipareigojame pateikti per 10 darbo dienų.
4.6. Prizo įsigijimas ir pristatymas
4.6.1. Už sukauptus Lojalumo taškus prizams Vartotojas gali įsigyti prizus Taisyklėse numatyta tvarka.
4.6.2. Prizai siunčiami tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, siuntimo išlaidas apmoka Bendrovė. Prizai pristatomi per 14 darbo dienų nuo jų užsakymo dienos.
4.6.3. Jeigu prizu Vartotojas yra nepatenkintas (nurodys, kad pvz., pažeista pakuotė, netinkamas produkto vartojimo terminas, prekės trūkumai, netinkamos kokybės paslauga), prašome apie tai informuoti per 7 darbo dienas nuo prizo (paslaugos) gavimo dienos šiuo elektroniniu paštu lojalumas@lt.naos.com; administratorius per 7 darbo dienas nuo laiško gavimo informuos Vartotoją elektroniniu paštu apie sprendimą dėl Lojalumo taškų prizams grąžinimo. Bendrovei priėmus sprendimą grąžinti Lojalumo taškus prizams už prizą, Bendrovė grąžins Vartotojui Lojalumo taškus prizams tik Vartotojui savo sąskaita grąžinus prekę Bendrovei.
4.6.4. Lojalumo programoje dalyvaujančių prizų ir paslaugų asortimentą Bendrovė pasilieka teisę keisti savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo. Apie esminius pakeitimus, ar atsiradusias naujienas informuosime Lojalumo tinklapio „Naujienų“ skiltyje.
5. SUKČIAVIMAS IR SANKCIJOS
5.1. Lojalumo programos administratoriams įtarus sukčiavimą, Bendrovė pasilieka teisę vienašališkai, neįspėjusi Vartotojo Lojalumo taškų už konkrečią registruojamą prekę Vartotojui neįskaičiuoti, o šiurkštaus pažeidimo atveju - vienašališkai, neįspėjusi Vartotojo anuliuoti visus Vartotojo turimus Lojalumo taškus. Kiekvienas atvejis bus vertinamas individualiai ir taikomos atitinkamos sankcijos.
5.2. Už Taisyklių pažeidimą Bendrovė pasilieka teisę vienašališkai, neįspėjusi konkretaus Vartotojo blokuoti jo Paskyrą.
5.3. Vartotojas patvirtina, kad sutinka, jog Vartotojo viešinama Lojalumo programos tinklapyje informacija gali būti tikrinama administratoriaus, siekiant nustatyti nepageidaują turinį, o tokį turinį aptikus administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra ir nepranešus Vartotojui visiškai ar iš dalies panaikinti turinį, pažeidžiantį šias Taisykles, ar imtis kitų Taisyklėse numatytų priemonių Vartotojo atžvilgiu. Administratoriai nesistengia ir nenori blokuoti narių ir (ar) Vartotojų tyčia, visi blokavimai vykdomi, jei nariai ir (ar) Vartotojai nekreipia dėmesio į žinutes, kartoja ar tęsia pažeidimus, neieško problemos sprendimų. Jei Taisyklės nėra visiškai aiškios, vartotojas gali parašyti Bendrovei el.paštu lojalumas@lt.naos.com ir asmeniškai išsiaiškinti iškilusius neaiškumus. Jei narys ir (ar) Vartotojas pripažįsta savo pažeidimą ir bendrauja su administratoriais, gali būti atblokuotas ir aktyvuota jo Paskyra.
6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
6.1. Registruoto vartotojo Asmens duomenys yra tvarkomi, saugomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendrovės patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir šiomis Taisyklėmis. Vartotojo Asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė.
6.2 Vartotojas, užpildydamas ir pateikdamas Bendrovei Registracijos formą, sutinka, kad Taisyklių 6.4. punkte nurodyti atitinkami Vartotojo Asmens duomenys būtų tvarkomi Lojalumo programos administravimo tikslu ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmuo, nesutinkantis su jo Asmens duomenų tvarkymu Taisyklėse nurodytais tikslais, tvarka ir apimtimi, registracija Lojalumo programos tinklapyje negalima. Nesutikdamas su Asmens duomenų tvarkymu Lojalumo programos administravimo tikslu, Vartotojas patvirtina, kad nepildys ir neteiks Registravimosi formos Bendrovei, nedalyvaus Lojalumo programoje ir nesinaudos Lojalumo programos tinklapiu. Bendrovė renka Vartotojo asmens duomenis tik iš paties Vartotojo.
6.3. Vartotojų Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Vartotojo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo.
6.4. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. sutinka, jog Bendrovė, šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Vartotojui nurodytu el. paštu specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Bendrovės veikla ir platinamomis prekėmis arba užklausimus teiraujantis apie Vartotojo nuomonę Bendrovės produktų atžvilgiu. Vartotojas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad jis gali nesutikti su jo Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkoma tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialius pasiūlymus, skirtus tik Vartotojui arba tam tikrai Vartotojų grupei, identifikuoti Vartotoją ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus – tai Vartotojo vardas ir pavardė, el. pašto adresas, odos tipas, Lojalumo programos tinklapyje registruotų prekių istorija. Nesutikdamas su naujienlaiškio siuntimu ir (ar) Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, Vartotojas nežymės langelio „Užsiprenumeruoti naujienlaiškį“ Registravimosi formoje ir (ar) pateiks Bendrovei pranešimą apie tiesioginės rinkodaros sutikimo atšaukimą Taisyklių 6.9 p. numatyta tvarka.
6.5. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi sveikinimų gimimo dienos proga tikslu. Vartotojas sutinka, kad UAB „NAOS Baltic“ tvarkytų vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą bei gimtadienio proga suteikiamų lojalumo taškų kaip dovaną.
6.6. Vartotojo sutikimas, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Lojalumo programos administravimo tikslu, reiškia, kad jis sutinka, jog Asmens duomenys, kuriuos Vartotojas savanoriškai pateikia Registracijos formoje (t.y. Vartotojo vardas ir pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis, gimimo diena, lytis, veido odos tipas, kūno odos tipas) ir Lojalumo programos tinklapyje (įskaitant savanoriškai registruotų prekių istorija) būtų tvarkomi Bendrovės siekiant užtikrinti Vartotojo dalyvavimą Lojalumo programoje ir naudotis Lojalumo programos tinklapiu (Lojalumo programos administravimo tikslu).
6.7. Vartotojo Asmens duomenys tvarkomi Vartotojo naudojimosi Lojalumo programa ir tinklapiu metu bei ne ilgiau kaip dvejus metus nuo paskutinio Vartotojo jungimosi prie Paskyros. Suėjus šiam terminui, Vartotojo Asmens duomenys yra naikinami automatiškai apie tai Vartotojo iš anksto neinformavus.
6.8. Vartotojo pateiktus Asmens duomenis tvarkys tik Bendrovė. Bendrovė neatskleis Vartotojų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, bus įpareigota tai padaryti.
6.9. Vartotojas bet kada turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų reikalavimų. Nurodytomis teisėmis Vartotojas gali pasinaudoti kreipdamasis į Bendrovę Taisyklių 6.10 punkte nurodytu elektroniniu paštu.
6.10. Vartotojas turi teisę bet kada užduoti klausimą, susijusį su jo Asmens duomenų tvarkymu, ar pateikti prašymą Bendrovei, kad jo Asmens duomenys nebebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kreipdamasis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu lojalumas@lt.naos.com.
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu atsirandantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.
7.3. Atsiradus žalai ar pažeidus Taisyklių nuostatas, kaltas asmuo atlygina nukentėjusiam asmeniui tik tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
7.4. Visas Lojalumo programos tinklapyje esantis, ir ateityje sukurtas, turinys, intelektinės nuosavybės objektai bei teisės į juos maksimalia Lietuvos Respublikos teisės leidžiama apimtimi priklauso Bendrovei ir be Bendrovės išankstinio rašytinio sutikimo negali būti naudojamas bet kokiu būdu ir tvarka.
7.5. Vartotojas, naudodamasis Lojalumo programos tinklapiu ir (ar) jame publikuodamas bet kokį turinį, patvirtina, kad laikysis Lietuvos Respublikos įstatymų, įskaitant reguliuojančių reklaminę informaciją, visuomenės informavimą; pateikdamas ar naudodamas turinį Lojalumo programos tinklapyje, nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisių, teisės į privatumą, teisių į konfidencialią informaciją, teisės į atvaizdą, teisės į garbę ir orumą bei dalykinę reputaciją; jis pats, o ne administratorius ar Bendrovė, yra atsakingas už visą informaciją, pateikiamą ar paviešinamą Lojalumo programos tinklapyje; nei administratorius, nei Bendrovė neatsako už Vartotojo ar trečiųjų asmenų nuostolius dėl naudojimosi Lojalumo programos tinklapiu ir (ar) Lojalumo programa.
7.6. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas neatlygintinai, neterminuotai, maksimalia Lietuvos Respublikos teisės leidžiama apimtimi perleidžia visas intelektinės nuosavybės teises į Lojalumo programos tinklapyje Vartotojo publikuojamą turinį Bendrovei.
7.7. Vartotojas pripažįsta, kad yra pilnametis asmuo arba gavo savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis Lojalumo programos tinklapiu.
7.8. Vartotojas patvirtina, kad supranta, kad Lojalumo programos tinklapyje pateikiama informacija yra bendro informacinio pobūdžio, todėl negali būti laikoma gydytojo ar vaistininko konsultacija. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog jis pats, o ne Administratorius ar Bendrovė, prisiima atsakomybę dėl žalos, kuri gali kilti jam dėl minėtos informacijos panaudojimo.